ఉక్కు

ప్రతి అడుగుకు రీబార్ బరువు: (#3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 & #10)

#2.5 రీబార్ యొక్క బరువు ప్రతి అడుగుకు 0.265 పౌండ్‌లుగా ఉంటుంది. #3 రీబార్ ప్రతి అడుగుకు 0.376 పౌండ్ బరువు ఉంటుంది. #4 రీబార్ ప్రతి అడుగుకు 0.668 పౌండ్ బరువు ఉంటుంది. #5 రీబార్ ప్రతి అడుగుకు 1.043 పౌండ్ బరువు ఉంటుంది. #6 రీబార్ ఒక్కో అడుగుకు 1.502 పౌండ్ల బరువు ఉంటుంది. #7 రీబార్ ప్రతి అడుగుకు 2.044 పౌండ్ బరువు ఉంటుంది. #8 రీబార్ ఒక అడుగుకు 2.670 పౌండ్ బరువు ఉంటుంది. #9 రీబార్ ఒక్కో అడుగుకు 3.40 పౌండ్‌లు మరియు #10 రీబార్ ఒక్కో అడుగుకు 4.303 పౌండ్ల బరువు ఉంటుంది.మరింత చదవండి