ఇసుక

ప్లే ఇసుక బరువు ఎంత

ఒక సాధారణ పొడి, కడిగిన మరియు స్క్రీన్ ప్లే ఇసుక ఒక ఘనపు అడుగుకు 100 పౌండ్లు, క్యూబిక్ యార్డుకు 2,700 పౌండ్లు, యార్డ్‌కు 1.35 టన్నులు, క్యూబిక్ మీటరుకు 1,600 కిలోలు, లీటరుకు 1.6 కిలోలు (3.5 పౌండ్లు), USకు 13.2 పౌండ్లు (6 కిలోలు) బరువు ఉంటుంది. గాలన్మరింత చదవండి